White-throated Towhee, Pipilo albicollis

Common Name White-throated Towhee
Scientific Name Pipilo albicollis
Taxonomic Family Emberizidae
Taxonomic Order Passeriformes

Ecological Data