Snow Mountain Munia, Lonchura montana

Common Name Snow Mountain Munia
Alternative common Names Western Alpine Munia
Scientific Name Lonchura montana
Taxonomic Family Estrildidae
Taxonomic Order Passeriformes

Ecological Data