New Ireland Munia, Lonchura forbesi

Common Name New Ireland Munia
Scientific Name Lonchura forbesi
Taxonomic Family Estrildidae
Taxonomic Order Passeriformes

Ecological Data