Dybowski's Twinspot, Euschistospiza dybowskii

Common Name Dybowski's Twinspot
Scientific Name Euschistospiza dybowskii
Taxonomic Family Estrildidae
Taxonomic Order Passeriformes

Ecological Data