White-eared Solitaire, Entomodestes leucotis

Common Name White-eared Solitaire
Scientific Name Entomodestes leucotis
Taxonomic Family Turdidae
Taxonomic Order Passeriformes

Ecological Data