Millerbird, Acrocephalus familiaris

Common Name Millerbird
Scientific Name Acrocephalus familiaris
Taxonomic Family Sylviidae
Taxonomic Order Passeriformes

Ecological Data