White-tailed Warbler, Poliolais lopezi

Common Name White-tailed Warbler
Scientific Name Poliolais lopezi
Taxonomic Family Sylviidae
Taxonomic Order Passeriformes

Ecological Data