Briar Warbler, Prinia robertsi

Common Name Briar Warbler
Alternative common Names Roberts's Prinia
Scientific Name Prinia robertsi
Synonyms Oreophilais robertsi
Taxonomic Family Cisticolidae
Taxonomic Order Passeriformes
Other names
(synonyms or historical names)
Oreophilais robertsi

Ecological Data