White-eyed Prinia, Prinia leontica

Common Name White-eyed Prinia
Alternative common Names Sierra Leone Prinia
Scientific Name Prinia leontica
Taxonomic Family Cisticolidae
Taxonomic Order Passeriformes

Ecological Data