River Prinia, Prinia fluviatilis

Common Name River Prinia
Scientific Name Prinia fluviatilis
Taxonomic Family Cisticolidae
Taxonomic Order Passeriformes

Ecological Data