White-cheeked Tit, Aegithalos leucogenys

Common Name White-cheeked Tit
Alternative common Names White-cheeked Bushtit
Scientific Name Aegithalos leucogenys
Taxonomic Family Aegithalidae
Taxonomic Order Passeriformes

Ecological Data