White-banded Swallow, Atticora fasciata

Common Name White-banded Swallow
Scientific Name Atticora fasciata
Taxonomic Family Hirundinidae
Taxonomic Order Passeriformes

Ecological Data