Chilean Swallow, Tachycineta meyeni

Common Name Chilean Swallow
Scientific Name Tachycineta meyeni
Synonyms Tachycineta leucopyga
Taxonomic Family Hirundinidae
Taxonomic Order Passeriformes
Other names
(synonyms or historical names)
Tachycineta leucopyga

Ecological Data