White-rumped Swallow, Tachycineta leucorrhoa

Common Name White-rumped Swallow
Scientific Name Tachycineta leucorrhoa
Taxonomic Family Hirundinidae
Taxonomic Order Passeriformes

Ecological Data