Tumbes Swallow, Tachycineta stolzmanni

Common Name Tumbes Swallow
Scientific Name Tachycineta stolzmanni
Taxonomic Family Hirundinidae
Taxonomic Order Passeriformes

Ecological Data