Eastern Parotia, Parotia helenae

Common Name Eastern Parotia
Scientific Name Parotia helenae
Taxonomic Family Paradisaeidae
Taxonomic Order Passeriformes

Ecological Data