Carola's Parotia, Parotia carolae

Common Name Carola's Parotia
Scientific Name Parotia carolae
Taxonomic Family Paradisaeidae
Taxonomic Order Passeriformes

Ecological Data