Western Parotia, Parotia sefilata

Common Name Western Parotia
Scientific Name Parotia sefilata
Taxonomic Family Paradisaeidae
Taxonomic Order Passeriformes

Ecological Data