Arfak Astrapia, Astrapia nigra

Common Name Arfak Astrapia
Scientific Name Astrapia nigra
Taxonomic Family Paradisaeidae
Taxonomic Order Passeriformes

Ecological Data