Ecuadorian Tapaculo, Scytalopus robbinsi

Common Name Ecuadorian Tapaculo
Alternative common Names El Oro Tapaculo
Scientific Name Scytalopus robbinsi
Taxonomic Family Rhinocryptidae
Taxonomic Order Passeriformes

Ecological Data