Stiles's Tapaculo, Scytalopus stilesi

Common Name Stiles's Tapaculo
Scientific Name Scytalopus stilesi
Taxonomic Family Rhinocryptidae
Taxonomic Order Passeriformes

Ecological Data