Orange-bellied Antwren, Terenura sicki

Common Name Orange-bellied Antwren
Alternative common Names Alagoas Antwren
Scientific Name Terenura sicki
Taxonomic Family Thamnophilidae
Taxonomic Order Passeriformes

Ecological Data