Grey-hooded Attila, Attila rufus

Common Name Grey-hooded Attila
Scientific Name Attila rufus
Taxonomic Family Tyrannidae
Taxonomic Order Passeriformes

Ecological Data