Giant Kingbird, Tyrannus cubensis

Common Name Giant Kingbird
Scientific Name Tyrannus cubensis
Taxonomic Family Tyrannidae
Taxonomic Order Passeriformes

Ecological Data