Rusty-backed Monjita, Xolmis rubetra

Common Name Rusty-backed Monjita
Scientific Name Xolmis rubetra
Synonyms Neoxolmis rubetra
Taxonomic Family Tyrannidae
Taxonomic Order Passeriformes
Other names
(synonyms or historical names)
Neoxolmis rubetra

Ecological Data