White Monjita, Xolmis irupero

Common Name White Monjita
Scientific Name Xolmis irupero
Taxonomic Family Tyrannidae
Taxonomic Order Passeriformes

Ecological Data