White-rumped Monjita, Xolmis velatus

Common Name White-rumped Monjita
Scientific Name Xolmis velatus
Synonyms Xolmis velata
Taxonomic Family Tyrannidae
Taxonomic Order Passeriformes
Other names
(synonyms or historical names)
Xolmis velata

Ecological Data