Grey Monjita, Xolmis cinereus

Common Name Grey Monjita
Scientific Name Xolmis cinereus
Synonyms Xolmis cinerea
Taxonomic Family Tyrannidae
Taxonomic Order Passeriformes
Other names
(synonyms or historical names)
Xolmis cinerea

Ecological Data