White-tailed Shrike-tyrant, Agriornis albicauda

Common Name White-tailed Shrike-tyrant
Scientific Name Agriornis albicauda
Synonyms Agriornis andicola
Taxonomic Family Tyrannidae
Taxonomic Order Passeriformes
Other names
(synonyms or historical names)
Agriornis andicola

Ecological Data