Taczanowski's Ground-tyrant, Muscisaxicola griseus

Common Name Taczanowski's Ground-tyrant
Alternative common Names Plain-capped Ground Tyrant
Scientific Name Muscisaxicola griseus
Taxonomic Family Tyrannidae
Taxonomic Order Passeriformes

Ecological Data