Rufous-naped Ground-tyrant, Muscisaxicola rufivertex

Common Name Rufous-naped Ground-tyrant
Alternative common Names Rufous-naped Ground Tyrant
Scientific Name Muscisaxicola rufivertex
Taxonomic Family Tyrannidae
Taxonomic Order Passeriformes

Ecological Data