Cinnamon Flycatcher, Pyrrhomyias cinnamomeus

Common Name Cinnamon Flycatcher
Scientific Name Pyrrhomyias cinnamomeus
Synonyms Pyrrhomyias cinnamomea
Taxonomic Family Tyrannidae
Taxonomic Order Passeriformes
Other names
(synonyms or historical names)
Pyrrhomyias cinnamomea

Ecological Data