White-cheeked Tody-tyrant, Poecilotriccus albifacies

Common Name White-cheeked Tody-tyrant
Alternative common Names White-cheeked Tody-Flycatcher
Scientific Name Poecilotriccus albifacies
Taxonomic Family Tyrannidae
Taxonomic Order Passeriformes

Ecological Data