White-bellied Pygmy-tyrant, Myiornis albiventris

Common Name White-bellied Pygmy-tyrant
Alternative common Names White-bellied Pygmy Tyrant
Scientific Name Myiornis albiventris
Taxonomic Family Tyrannidae
Taxonomic Order Passeriformes

Ecological Data