Quebracho Crested-tinamou, Eudromia formosa

Common Name Quebracho Crested-tinamou
Alternative common Names Quebracho Crested Tinamou
Scientific Name Eudromia formosa
Taxonomic Family Tinamidae
Taxonomic Order Tinamiformes

Ecological Data