Pale-tipped Tyrannulet, Inezia caudata

Common Name Pale-tipped Tyrannulet
Alternative common Names Pale-tipped Inezia
Scientific Name Inezia caudata
Taxonomic Family Tyrannidae
Taxonomic Order Passeriformes

Ecological Data