Amazonian Tyrannulet, Inezia subflava

Common Name Amazonian Tyrannulet
Alternative common Names Amazonian Inezia
Scientific Name Inezia subflava
Taxonomic Family Tyrannidae
Taxonomic Order Passeriformes

Ecological Data