Plain Tyrannulet, Inezia inornata

Common Name Plain Tyrannulet
Alternative common Names Plain Inezia
Scientific Name Inezia inornata
Taxonomic Family Tyrannidae
Taxonomic Order Passeriformes

Ecological Data