Antioquia Bristle-tyrant, Phylloscartes lanyoni

Common Name Antioquia Bristle-tyrant
Scientific Name Phylloscartes lanyoni
Taxonomic Family Tyrannidae
Taxonomic Order Passeriformes

Ecological Data