Venezuelan Bristle-tyrant, Phylloscartes venezuelanus

Common Name Venezuelan Bristle-tyrant
Scientific Name Phylloscartes venezuelanus
Taxonomic Family Tyrannidae
Taxonomic Order Passeriformes

Ecological Data