Grey-and-white Tyrannulet, Pseudelaenia leucospodia

Common Name Grey-and-white Tyrannulet
Scientific Name Pseudelaenia leucospodia
Synonyms Myiopagis leucospodia
Taxonomic Family Tyrannidae
Taxonomic Order Passeriformes
Other names
(synonyms or historical names)
Myiopagis leucospodia

Ecological Data