Rufous-sided Pygmy-tyrant, Euscarthmus rufomarginatus

Common Name Rufous-sided Pygmy-tyrant
Alternative common Names Rufous-sided Pygmy Tyrant
Scientific Name Euscarthmus rufomarginatus
Taxonomic Family Tyrannidae
Taxonomic Order Passeriformes

Ecological Data