Yellow Tyrannulet, Capsiempis flaveola

Common Name Yellow Tyrannulet
Scientific Name Capsiempis flaveola
Synonyms Phylloscartes flaveolus
Taxonomic Family Tyrannidae
Taxonomic Order Passeriformes
Other names
(synonyms or historical names)
Phylloscartes flaveolus

Ecological DataRecordings


Recording #AV 8000, Misiones; Parque Nacional Iguazu, Argentina (song)

Sonogram of recording #AV 8000

Recording #AV 10276, Bahia; Una, Ecoparque, Brazil (song)

Sonogram of recording #AV 10276