Maranon Tit-tyrant, Anairetes nigrocristatus

Common Name Maranon Tit-tyrant
Alternative common Names Marañón Tit-tyrant, Black-crested Tit-Tyrant
Scientific Name Anairetes nigrocristatus
Taxonomic Family Tyrannidae
Taxonomic Order Passeriformes

Ecological Data