Unstreaked Tit-tyrant, Anairetes agraphia

Common Name Unstreaked Tit-tyrant
Scientific Name Anairetes agraphia
Synonyms Uromyias agraphia
Taxonomic Family Tyrannidae
Taxonomic Order Passeriformes
Other names
(synonyms or historical names)
Uromyias agraphia

Ecological Data