Great Elaenia, Elaenia dayi

Common Name Great Elaenia
Scientific Name Elaenia dayi
Taxonomic Family Tyrannidae
Taxonomic Order Passeriformes

Ecological Data