Brownish Elaenia, Elaenia pelzelni

Common Name Brownish Elaenia
Scientific Name Elaenia pelzelni
Taxonomic Family Tyrannidae
Taxonomic Order Passeriformes

Ecological Data