Noronha Elaenia, Elaenia ridleyana

Common Name Noronha Elaenia
Scientific Name Elaenia ridleyana
Taxonomic Family Tyrannidae
Taxonomic Order Passeriformes

Ecological Data