Foothill Elaenia, Myiopagis olallai

Common Name Foothill Elaenia
Scientific Name Myiopagis olallai
Taxonomic Family Tyrannidae
Taxonomic Order Passeriformes

Ecological Data