Planalto Tyrannulet, Phyllomyias fasciatus

Common Name Planalto Tyrannulet
Scientific Name Phyllomyias fasciatus
Taxonomic Family Tyrannidae
Taxonomic Order Passeriformes

Ecological Data